Kerkimi linear dhe binar i vektoreve

 Kerkimi linenar: 

Procesi i gjetjes se nje elementi te caktuar ne vektor quhet kerkim (searching).

Nje algoritem i thjeshte por i ngadalte per te kerkuar nje element ne nje vektor te parenditur eshte kerkimi linear (linear search).

Ne kerkimin linear kapet cdo element i vektorit nga i pari tek i fundit dhe krahasohet me celesin e kerkimit (vlera qe po kerkohet). Nese eshte i njejte, funksioni kthen indeksin ku u gjet, perndryshe, vazhdohet me elementin pasardhes.

Nese jane kontrolluar te gjithe elementet dhe asnje element nuk ka qene i njejte me celesin e kerkimit atehere funksioni kthen vleren -1 (qe tregon se vlera nuk gjendet).

Funksioni linearsearch qe ben te mundur kerkimin e nje elementi ne vektor ka 3 parametra: vekrorin array, ku do te behet kerkimi,

celesin e kerkimit key dhe

madhesine e vektorit sizeOfArray.


    int linearSearch( const int array[], int key, int sizeOfArray )
 {                               
   for ( int j = 0; j < sizeOfArray; j++ )           
    if ( array[ j ] == key ) // if found,          
     return j; // return location of key          
                                   return -1; // key not found                 
 } // end function linearSearch  


   // Programi i plote

// Linear search of an array

#include <iostream>

using namespace std;

int linearSearch( const int [], int, int );

 

int main()

{

  const int arraySize = 10;

  int a[ arraySize ]={15,16,48,59,5,4,3,6,36,5};

  int searchKey, element;

 

  cout << "Enter integer search key:" << endl;

  cin >> searchKey;

element = linearSearch( a,searchKey,arraySize );

 

  if ( element != -1 )

   cout << "Found value in element "

   << element << endl;

  else

   cout << "Value not found" << endl;

system ("pause");

  return 0;

}

 

int linearSearch( const int array[], int key, int sizeOfArray )

{

  for ( int n = 0; n < sizeOfArray; n++ )

   if ( array[ n ] == key )

     return n;

 

  return -1;

}

Printon:

Enter integer search key:

48

Found value in element 2

Press any key to continue . . .

Kerkimi binar:  

Nje algoritem tjeter kerkimi me kompleks por me shpejte eshte kerkimi binar.

Ky lloj kerkimi perdoret ne vektore te medhenj por te renditur.

Sipas kesaj menyre kerkimi eleminohet ne cdo hap gjysma e vektorit, pra ka me pak veprime.

 

Funksioni binarySearch ka 5 parametra:

b – vektori ku do te behet kerkimi

searchKey – elementi qe po kerkohet

low – indeksi fillestar ne vektor

high – indeksi perfundimtar ne vektor

 size – madhesia e vektorit

 


   int binarySearch( int b[], int searchKey, int low, int high, int size )

      if ( searchKey == b[ middle ] )

{

   int middle;

   while ( low <= high ) {

      middle = ( low + high ) / 2;

      printRow( b, low, middle, high, size );

      if ( searchKey == b[ middle ] )  // elementi u gjet

         return middle;

      else if ( searchKey < b[ middle ] )

         high = middle - 1;  // kerkohet ne gjysmen e pare te vektorit

      else

         low = middle + 1;  // kerkohet ne gjysmen e dyte te vektorit

   }

   return -1;   // celesi nuk gjendet

}

 

Fillimisht gjendet indeksi i elementit ne mes te vektorit:

      middle = ( low + high ) / 2;

Me pas krahasohet elementi ne indeksin e mesit me celesin e kerkimit, nese jane te barabarte, atehere elementi u gjet

      if ( searchKey == b[ middle ] ) 

         return middle;

Nese celesi i kerkimit eshte me i vogel se elementi i mesit eleminohet gjysma e vektorit djathtas.

      else if ( searchKey < b[ middle ] )

         high = middle - 1; 

Perndryshe (Nese celesi i kerkimit eshte me i madh se elementi i mesit) eleminohet gjysma e vektorit majtas.

else

         low = middle + 1; 

Kjo procedure perseritet derisa indekset low dhe high te behen te barabarte.

while ( low <= high )

Programi i plote:


   // Binary search of an array
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int binarySearch( int [], int, int, int, int );
void printHeader( int );
void printRow( int [], int, int, int, int );

int main()
{
  const int arraySize = 15;
  int a[ arraySize ], key, result;

  for ( int i = 0; i < arraySize; i++ )
   a[ i ] = 2 * i;  // place some data in array

  cout << "Enter a number between 0 and 28: ";
  cin >> key;

  printHeader( arraySize );
  result = binarySearch( a, key, 0, arraySize - 1, arraySize );

  if ( result != -1 )
   cout << '\n' << key << " found in array element "
      << result << endl;
  else
   cout << '\n' << key << " not found" << endl;
system ("pause");
  return 0;
}

// Binary search
int binarySearch( int b[], int searchKey, int low,
         int high, 
         int size )
{
  int middle;

  while ( low <= high ) {
   middle = ( low + high ) / 2;

   printRow( b, low, middle, high, size );

   if ( searchKey == b[ middle ] ) // match
     return middle;
   else if ( searchKey < b[ middle ] )
     high = middle - 1;    // search low end of array
   else
     low = middle + 1;     // search high end of array
  }

  return -1;  // searchKey not found
}

// Print a header for the output
void printHeader( int size )
{int i;
  cout << "\nSubscripts:\n";
  for ( i = 0; i < size; i++ )
   cout << setw( 3 ) << i << ' ';

  cout << '\n';

  for ( i = 1; i <= 4 * size; i++ )
   cout << '-';

  cout << endl;
}

// Print one row of output showing the current
// part of the array being processed.
void printRow( int b[], int low, int mid, int high, int size )
{
  for ( int i = 0; i < size; i++ )
   if ( i < low || i > high )
     cout << "  ";
   else if ( i == mid )      // mark middle value
     cout << setw( 3 ) << b[ i ] << '*'; 
   else
     cout << setw( 3 ) << b[ i ] << ' ';

  cout << endl;
}

 

Printon:

Enter a number between 0 and 28: 24

 

Subscripts:

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14

------------------------------------------------------------

  0   2   4   6   8  10  12  14* 16  18  20  22  24  26  28

                                 16  18  20  22* 24  26  28

                                                 24  26* 28

                                                 24*

 

24 found in array element 12

Press any key to continue . . .