Hyrje ne klasa dhe objekte

 

Objektivat:

 

Në këtë kapitull ju do të mësoni:

  • Çfarë jane klasat, objektet, funksionet anëtare dhe anëtarët e të dhënave.

 

  • Si të deklarojme një klasë dhe si ta përdorim atë për të krijuar një objekt.

 

  • Si të ndertojme funksionet anëtare të një klase për të zbatuar sjelljet e klasës.

 

  • Si të deklarojmë anetaret e të dhënave në një klasë për të zbatuar atributet (vecorite) e klasës.

 

  • Si të therrasim një funksion anëtar te një objekti për të bërë që funksioni anëtar të kryejë detyrën e tij.

 

  • Dallimet në mes anëtarëve të të dhënave të nje klase dhe variablave lokale të një funksioni.

 

  • Si të përdorni një konstruktor për tu siguruar që të dhënat e një objekti jane inicializuar kur objekti është krijuar.

 Si të ndertojme një klasë për të ndarë ndërfaqen e saj nga zbatimi(implementimi) i saj dhe për të nxitur ripërdorimin.

  • Si të ndertojme një klasë për të ndarë ndërfaqen e saj nga zbatimi(implementimi) i saj dhe për të nxitur ripërdorimin.