Në këtë faqe do të gjeni:

  • Leksione shqip të gjuhëve të programimit  C++ dhe Java.
  • Shembuj programesh ne gjuhet Java dhe C++ me afishimet përkatese në console dhe GUI.
  • Zgjidhje projektesh apo detyra kursi.
  • Libra programimi në pdf.
  • Informacione të ndryshme.